China provinces

China’s Administrative Divisions consist of 4 municipalities, 23 provinces (including Taiwan), 5 Autonomous Regions and 2 Special Administrative Regions (SAR).

China municipalities

Beijing
– Shanghai
Chongqing
Tianjin

China provinces

– Anhui
– Fujian
– Gansu
– Guangdong
– Guizhou
– Hainan
– Hebei
– Heilongjiang
– Henan
– Hubei
– Hunan
– Jiangsu
– Jiangxi
– Jilin
– Liaoning
– Qinghai
– Shaanxi
– Shandong
– Shanxi
– Sichuan
– Yunnan
– Zhejiang
Mainland China (PRC) also claims Taiwan as 23rd province.

Autonomous Regions

– Guangxi
– Inner Mongolia
– Ningxia
– Tibet
– Xinjiang

Special Administrative Regions (SAR)

– Hong Kong
– Macau