Shanghai Pudong Airport bus

Shanghai  Shanghai airport bus from Pudong

  Pudong airport is organised around two main passenger terminals. The bus station is between terminal 1 and 2. Pudong Airport is about 30 kilometers from downtown Shanghai.

 • line 1: Pudong Airport to Hongqiao Airport
  Fare:30 Yuan
  Departure:every 20/30 minutes
  No stops
 • line 2: Pudong Airport to City Air Terminal / Jingan temple
  Fare: 19 Yuan
  Departures: every 15/25 minutes
  No stops
 • line 3: Pudong Airport to Galaxy hotel
  Fare: 2-20 Yuan
  Departures: every 15/20 minutes
  Stops at Xu Jiahui, Da Puqiao, Longyang RD. Metro station
 • line 4: Pudong Airport to Hongkou football stadium
  Fare: 2-18 Yuan
  Departures: every 20 minutes
  Stops at Deping Road, Wu Jiao Chang, Da Bai Shu, East Jiangwan Road
 • line 5: Pudong Airport to the Shanghai Railway Station
  Fare: 2-18 Yuan
  Departures: every 20 minutes
  Stops at Pudong Avenue, Oriental hospital, Middle Yan An Road.
 • line 6: Pudong Airport to Zhongshan Park
  Fare: 2-20 Yuan
  Departures: every 20/30 minutes
  Stops at Huashan Road, Laoximen, Dongfang Road, Longyang Road, Zhangjiang HighTech Park
 • line 7: Pudong Airport to Shanghai South Railway Station
  Fare: 20 Yuan
  Departures: every 30 minutes
  Stops: none
 • line 8: Pudong Airport to Guzong Road, Hucheng Huan Road
  Fare: 2-16 Yuan
  Departures: 8.00/12.00/14.00/16.00/18.00
  Stops: none


  shanghai airport Pudong: free picture Wiki author Follash
  Air New Zealand Boeing 777 at Shanghai Pudong International Airport

  buses from Pudong airport to other cities
 • Hangzhou (9.30, 10.50, 12.00, 13:30, 15.30, 17.30, 19.30 fare is 100 Yuan)
 • Suzhou (10.00, 10.40, 11.20, 11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.20, 16.10, 16.50, 17.50, 18.50, 20.00 fare is 82 Yuan)
 • Wuxi (11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20 fare is 100 Yuan)
 • Nanjing (13.50, 16:50, 19.20 Fare is 122 Yuan)

  More information about Shanghai city / long distance buses: Shanghai bus

Shanghai airport bus Pudong Airport

HOME - Beijing - Chengdu - Guangzhou - Hong Kong

Redflag.Info 2002-2013